Molimo pričekajte

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 1. stavak 1, Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Savičenta d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Savičenta d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)52 384 318
  2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje Nives Cetina na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija na [email protected]
  3. poštom na adresu: Savičenta d.o.o, Svetvinčenat 20, 52 342 Svetvinčenat, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. osobno na adresu: Savičenta d.o.o, Svetvinčenat 20, 52 342 Svetvinčenat, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naknada za materijalne troškove

Savičenta d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određenima člankom 19. Naknada za pristup informacijama iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na pristup informacijama iz razloga ekonomičnosti ne plaća stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Savičenta d.o.o. će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Izuzeci od prava na pristup informacijama

Savičenta d.o.o. će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Savičenta d.o.o. će uskratit pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

  1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
  2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Savičenta d.o.o. će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi prema kojima se uskraćuje pravo na pristup informaciji.

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac.doc
Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac.doc
Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac.doc
Zalba-protiv-rjesenja-obrazac.doc
Zalba-sutnja-uprave-obrazac.doc

Godišnje izvješće za 2022.godinu:

Godisnje_izvjesce Savičenta doo 2022.pdf